TR EN IR

کیفیت و محیط زیست

شرکت سهامی YILDIZ SUNTA MDF با ایده و هدف پیشتاز بودن در کیفیت ؛در نظام توسعه و پیشرفت نموده دنیا؛ با توسعه ادامه دار؛ فعالیتهای تحقیقاتی خود را در اولویت قرارداده و به طور کل در راستای کیفیت بدون قید و شرط ممنونیت مشتری را فراهم ساخته و در این زمینه هم به عنوان پیشتاز تلقی میشود.

با بدست اوردن ممنونیت بدون قید و شرط مشتری؛برای حفظ محیط زیست خود برای دور ماندن از هر نوع مواد اسیب دهنده تلاش نموده و در این زمینه برای حفظ محیط زیست با انتخاب مواد و تکنولوژی مناسب ضرر نرساندن به محیط زیست را هم شعار خود قرار داده است.با اماده سازی زمینه امنیتی کار و کارگر و با ایده به صفر رساندن تصادف و خطر کاری؛ تولید هر محصولمان طبق استانداردها از اهداف اصلی ما میباشد.

مدارک و اوراق

Belgelerimiz

Gost-r

Belgelerimiz

ISO 14001

Belgelerimiz

ISO 9001

Belgelerimiz

OHSAS 18001

Belgelerimiz

Warranty Certificate

Belgelerimiz

MoonLOC Registration Trademark

Belgelerimiz

Ham mdf 622-5

Belgelerimiz

Ham Yonga Levha 31300

Belgelerimiz

Yonga Levha 31301

Belgelerimiz

MoonWOOD 64121

Belgelerimiz

MoonWOOD E-1

Belgelerimiz

Mega Engineerd Fiberboard

Belgelerimiz

Moonloc 64585

Belgelerimiz

Moonloc E-1

Belgelerimiz

Moonstandart Registration Trademark

Belgelerimiz

Moonmax Registration Trademark

Belgelerimiz

Moonstone Registration Trademark

Belgelerimiz

Moonmaximum Registration Trademark

Belgelerimiz

Moonuniversal Registration Trademark

Belgelerimiz

MoonWOOD Registration Trademark

Belgelerimiz

CE-1

Belgelerimiz

Laminat Parke Performans Belgesi

Belgelerimiz

Laminat Parke Etiketi

Belgelerimiz

ISO 27001-2013 (English)

Belgelerimiz

ISO 27001-2013 (Türkçe)